References for Aleksandr Yakovlevich Povzner

Version for printing

Articles:

  1. Aleksandr Yakovlevich Povzner, Methods Funct. Anal. Topology 15 (1) (2009), 1-2.
  2. Aleksandr Yakovlevich Povzner (June 27, 1915-April 22, 2008) (Russian), Zh. Mat. Fiz. Anal. Geom. 4 (3) (2008), 441-442.
  3. Aleksandr Yakovlevich Povzner (on the occasion of his ninetieth birthday) (Russian), Zh. Mat. Fiz. Anal. Geom. 1 (1) (2005), 140.
  4. Ju M Berezanskii, I M Gelfand, B Ja Levin, V A Marchenko and K V Maslov, Aleksandr Jakovlevich Povzner (on the occasion of his sixtieth birthday) (Russian), Uspehi Mat. Nauk 30 (5)(185) (1975), 221-226.
  5. Ju M Berezanskii, I M Gelfand, B Ja Levin, V A Marchenko and K V Maslov, Aleksandr Jakovlevich Povzner (on the occasion of his sixtieth birthday), Russian Math. Surveys 30 (5) (1975), 177-183.
  6. Yu M Berezanskii, V A Marchenko, K V Maslov, S P Novikov, L A Pastur, F S Rofe-Beketov, Ya G Sinai, L D Faddeev and E Ya Khruslov, Aleksandr Yakovlevich Povzner (Russian), Uspekhi Mat. Nauk 63 (4)(382) (2008), 175-176.
  7. Yu M Berezanskii, V A Marchenko, K V Maslov, S P Novikov, L A Pastur, F S Rofe-Beketov, Ya G Sinai, L D Faddeev and E Ya Khruslov, Aleksandr Yakovlevich Povzner, Russian Math. Surveys 63 (4) (2008), 771-772.

JOC/EFR November 2010

The URL of this page is:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/References/Povzner.html